ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นหนึ่งในแผ่นดินฯ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
1. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อดีบุกหน้ากากเงิน ปิดทองแท้1,999
2. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อฟ้าเงินฟ้าทองหน้ากากเงิน ปิดทองแท้1,999
3. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อหยกเงินหยกทองหน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
4. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อดำเงินดำทองหน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
5. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อผงตะเคียนหน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
6. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อผงจีวรหน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
7. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อผงเหล็กน้ำพี้หน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
8. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อผงพญางิ้วดำหน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
9. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อคู่ฟ้าเงินฟ้าทองปัดผงทอง9,999
10. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อคู่หยกเงินหยกทองปัดผงทอง9,999
11. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อคู่ดำเงินดำทองปัดผงทอง9,999
12. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อผงตะเคียนปัดผงทอง19,999
13. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อผงจีวรปัดผงทอง19,999
14. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ปัดผงทอง19,999
15. พระพุทธมหามงคลเทพ8ทิศ 5.5 ซม. เนื้อผงพญางิ้วดำปัดผงทอง19,999
16. ชุดปัดผงทอง เนื้อฟ้าเงินฟ้าทอง (ชุด 3 องค์)9,999
17. ชุดปัดผงทอง เนื้อหยกเงินหยกทอง (ชุด 3 องค์)9,999
18. ชุดปัดผงทอง เนื้อดำเงินดำทอง (ชุด 3 องค์)9,999
19. ชุดปัดผงทอง เนื้อผงตะเคียน (ชุด 3 องค์)9,999
20. ชุดปัดผงทอง เนื้อผงจีวร (ชุด 3 องค์)9,999
21. ชุดปัดผงทอง เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ (ชุด 3 องค์)9,999
22. ชุดปัดผงทอง เนื้อผงพญางิ้วดำ (ชุด 3 องค์)9,999
23. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อดีบุกหน้ากากเงิน ปิดทองแท้1,999
24. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อฟ้าเงินฟ้าทองหน้ากากเงิน ปิดทองแท้1,999
25. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อหยกเงินหยกทองหน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
26. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อดำเงินดำทองหน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
27. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อผงตะเคียนหน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
28. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อผงจีวรหน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
29. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อผงเหล็กน้ำพี้หน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
30. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อผงพญางิ้วดำหน้ากากเงินปิดทองแท้1,999
31. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อคู่ฟ้าเงินฟ้าทองปัดผงทอง9,999
32. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อคู่หยกเงินหยกทองปัดผงทอง9,999
33. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อคู่ดำเงินดำทองปัดผงทอง9,999
34. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อผงตะเคียนปัดผงทอง19,999
35. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อผงจีวรปัดผงทอง19,999
36. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ปัดผงทอง19,999
37. องค์จตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อผงพญางิ้วดำปัดผงทอง19,999
38. ชุดหน้ากากเงินปิดทองแท้ เนื้อฟ้าเงินฟ้าทอง (ชุด 3 องค์)999
39. ชุดหน้ากากเงินปิดทองแท้ เนื้อหยกเงินหยกทอง (ชุด 3 องค์)999
40. ชุดหน้ากากเงินปิดทองแท้ เนื้อดำเงินดำทอง (ชุด 3 องค์)999
41. ชุดหน้ากากเงินปิดทองแท้ เนื้อผงตะเคียน (ชุด 3 องค์)999
42. ชุดหน้ากากเงินปิดทองแท้ เนื้อผงจีวร (ชุด 3 องค์)999
43. ชุดหน้ากากเงินปิดทองแท้ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ (ชุด 3 องค์)999
44. ชุดหน้ากากเงินปิดทองแท้ เนื้อผงพญางิ้วดำ (ชุด 3 องค์)999